Ak máte záujem o zasielanie informácií o prebiehajúcich akciách a zľavách v našom antikvariáte, odošlite Váš e-mail. Áno, súhlasím so zasielaním informácií o prebiehajúcich akciách. Newsletter bude zasielaný raz štvrťročne. Obsahuje zľavy a akcie na nasledujúce obdobie.


 
Obchodné podmienky

Objednávka

Nižšie uvedené obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou, platia pre nákup v internetovom obchode AHA Antikvariát. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu AHA Antikvariát s.r.o., so sídlom v Bratislave, Keltská 8B, IČO 36 795 577, zapísaného u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 46620 / B. Kontaktné informácie nájdete v sekcii "Kontakty".


Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Prijatie tovaru kupujúcim od predávajúceho, ako aj záväzná objednávka potvrdená predávajúcim, platí ako uznanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa týchto zmluvných obchodných podmienok a kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami v znení k okamihu odoslania záväznej objednávky a je nimi viazaný okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Možnosti objednávky

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  • Prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").
  • Telefonicky: +421 917 659 981
  • emailom na info@aha-antikvariat.sk


Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke potrebné údaje potrebné k úspešnému splneniu objednávky, tj:
Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho,

  • IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platiteľ DPH,
  • Kód a názov tovaru podľa cenníka,
  • Spôsob odobratie a dopravy,
  • Dodacia adresa (ak je iná ako adresa bydliska),
  • Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité.

Každá prijatá objednávka v našom obchode je záväzná.

Storno objednávky je možné do 09:00 hodiny v pracovné dni (pretože tovar sa odosiela denne o 10:00 hod). A to e-mailom alebo telefonicky +421 917 659 981. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v čase, keď už postúpil tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie zákazníka.

V prípade, že nakupujúci už nejakým spôsobom poukázal finančný obnos na účet predávajúceho (napr. prevodom z účtu), je predávajúci povinný túto sumu vrátiť. Pokiaľ bude chcieť nakupujúci stornovať svoju objednávku neskôr, bude tak urobené len po vzájomnej dohode obidvoch strán a prípadnej zrážke (poplatku) za preukázateľné náklady s prevodom finančného obnosu.

Zákazník je o svojej objednávke informovaný e-mailom ihneď po jej uskutočnení.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými obchodným a občianskym zákonníka SR a zákonmi pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim nepodnikateľom.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom sa riadi nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupravenými, obchodným zákonníkom SR a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom.

Predávajúci sa zaväzuje informovať riadne kupujúceho o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe použitia a údržby výrobku. Ak je to potrebné vzhľadom na charakter výrobku, zabezpečuje predávajúci potrebné informácie v zrozumiteľnom písomnom návode priloženom k výrobku.

Odstúpenie od zmluvy

Pri uzavretí kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy . Kupujúci môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať tým, že buď doručí tovar osobne na predajňu predávajúceho spolu s prejavom vôle od zmluvy odstúpiť, alebo na vlastné náklady zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť . Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní v zmysle obch. z. má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie.
Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, v pôvodnom stave. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar budú zaslané prevodom na váš účet, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

Akcie a zľavy
Akcie a zľavy uvádzané v e-shope sa netýkajú osobného vyzdvihnutia kníh v sídle predajcu ak to nie je uvedené v objednávke.

Záverečné ustanovenia

Platné obchodné podmienky sú k dispozícii na internetových stránkach a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na tieto podmienky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky dopĺňať či meniť v súvislosti so zmenou platnej právnej úpravy v súvislosti so zmenou na trhu, ktoré predávajúci ponúka.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1. 9. 2013 a v plnom rozsahu rušia bývalé obchodné podmienky.

 

MDg4NGE